Công văn số 827/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 13/03/2019 v/v thuế GTGT