Công văn số 828/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 13/03/2019 v/v khấu trừ thuế GTGT